دیجیتال مارکتینگ در واقع بازاریابی است و همه ما، بازاریابان دیجیتال هستیم. هر تاکتیک بازاریابی در دنیای امروز، باید دارای عنصر دیجیتال هم باشد. تامی کانیزارو ( مشاور بازاریابی در IBM)