بیشتر مشکلات در زندگی به دو دلیل ایجاد می شوند :
عمل می کنیم بدون آنکه در مورد آن فکر کنیم
فکر می کنیم بدون آنکه به آن عمل کنیم